Aktuellt angående föreningens reliningsarbete

Reliningsarbetet

Bakgrund – Föreningens ca 55 år gamla avloppsstammar är i stort behov av relining. Under de senaste åren har minst en större akut reliningsåtgärd fått genomföras. 

Under pågående planerade reliningsarbete har vi fått vänja oss vid rapporter och filmer som visar hur sköra och skadade avloppsstammarna varit. De skador som funnits har åtgärdats och reliningen har hittills genomförts med förväntat resultat. Allt arbete granskas och godkänns successivt av föreningens konsult från SWECO Systems AB. Vi kan nu summera att ca 85% av arbetet är genomfört och godkänt.

Relining och coronaviruset – Föreningens styrelse är tillsammans med Jima fastigheter och föreningens konsult från Sweco väl medvetna om den komplexa balansgången mellan att avsluta det nödvändiga återstående reliningsarbetet och att fortsatt hålla spridningen av coronaviruset nere.

Vi arbetar tillsammans för en anpassad arbetsgång. Generellt gäller följande: 

Vårvädersvägen 4 A- 4 P – De mindre kompletteringsarbeten som skulle skett under våren 2020, har med hänsyn till den akuta coronasituationen pausats. Arbetet på Vårvädersvägen återupptas, i november 2020, och sker då i samband med planerad tvåårskontroll respektive underhållspolning av samtliga avloppsstammar. Mer detaljerad information kommer till medlemmar på Vårvädersvägen i september månad.

Sunnanväg 18 A -18 G – Reliningsarbetet är, förutom enstaka mindre kompletteringsarbeten som inte berör lägenheterna, genomfört.  

Sunnanväg 18 H – 18 K ­– Den akuta coronakrisen startade mitt under påbörjat rensningsarbete. På grund av att det då fanns en extra stor risk för akuta avloppsstopp och skador på stammarna kunde reliningsarbetet inte pausas. Tack vare specialanpassningar (t.ex. tillgång till vatten och reducerade besök i lägenheterna) har arbetet trots allt kunnat avrundas. Arbetet genomfördes så långt att vi, utan påtaglig risk för akuta skador, kunde pausa arbetet. Resterande sprayrelining på 18 H, kommer att göras i augusti 2020. Berörda medlemmar har fått övergripande information och kommer inom kort att få mer detaljerad information. 

Sunnanväg 18 L – 18 S – Reliningsarbetet av spillvattenstammar kommer, om inget oförutsett inträffar, att starta i augusti. Arbetet görs i etapper och arbetet anpassas så långt det är möjligt på så sätt att vatten och avlopp finns tillgängligt. Ytterligare information för arbetet ges direkt till berörda medlemmar. 

Reliningsarbete som inte direkt påverkar lägenheter – För att undvika besök inne i lägenheterna har arbetet under den senaste tiden fokuserats dagvattenstammar (för regnvatten) på Sunnanväg 18 respektive vid parkeringshuset. De olika grävarbeten som gjorts har samband med detta arbete. Arbetet med dagvattenstammarna kommer att slutföras under sommaren.

Underhållsspolning av avloppsstammar

För att reducera framtida störningar kommer samtliga avloppsstammar spolas regelbundet. Den första genomspolningen ska, enligt avtal, ske ca två-tre år efter avslutad relining. Underhållspolningen startar på Vårvädersvägen under november 2020. Berörda får information efter semestrarna.

Eventuellt stopp i avlopp

Om du av någon anledning får stopp eller får långsam avrinning i ett avlopp kontakta fastighetsskötare via e-post och telefon (se nedan).

Försök inte åtgärda själv och använd absolut inte starka medel som t.ex. Kaustiksoda. Starka medel och felaktigt hanterande skadar och kan orsaka mycket stora bekymmer som blir kostsamma för föreningen och för dig.